Инфодент 2012

За да видите съдържанието на броевете на списание Инфодент от 2012 г. кликнете на заглавията.

В офиса на Инфодент може да закупите старите броеве.

Списанието излиза 6 пъти в годината с тематични броеве