QI, бр. 2 /2014

Quintessence 2/2014

Quintessence 2/2014

Съдържание и резюмета в списанието
бр.2 (10) – м.юни 2014

Цена на 1 брой: 40 лв.

Цена на годишен абонамент (без бр. 1/2014, който е изчерпан от тираж): 80 лв.

Абонатите за списанието ползват 5% отстъпка от цената на книгите на издателство Quintessence Pub. Group. Книгите може да разгледате и поръчате от www.dentalbooks.bg, както и в офиса на Инфодент-БГ ООД.

ЕСТЕТИКА – клиника и лаборатория

Монолитни CAD/CAM – керамични фасети с повърхностно оцветяванеGalip Gurel, Birgul Metin Yerusalmi, Adriano Shayder

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, усмивка с разкриване на лигавица, монолитни CAD/CAM -керамични фасети, wax-up, mock-up, временни конструкции, индивидуализиране, повърхностно оцветяване.
РЕЗЮМЕ: Авторите показват стъпка по стъпка изработването на минимално инвазивно естетично възстановяване на горночелюстни фронтални зъби чрез CAD/CAM-изработени монолитни фасети. Индивидуализирането на фасетите се извършва с повърхностно оцветяване.

Техника за коригиране на цвета при директно изработени естетични обтурацииStefano Ardu

KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивни възстановявания, цвят, наситеност, естетика, отенък, яркост
РЕЗЮМЕ: Настоящата статия описва една лесна техника за корекция на цветовото несъответствие в крайния резултат на директно изработени фотополимерни естетични възстановявания.
Метод и материали: Предложената техника е представена с клиничен случай, при който е използван протокол за корекция на неестетичния изглед на фотополимерни обтурации на фронталните зъби.
Резултат: Описаният протокол за работа при този клиничен случай ни позволява да коригираме цвета на фотополимерни възстановявания на фронтални зъби от IV-ти клас без да подменяме изработените обтурации.
Заключение: Тази техника е особено подходяща при възстановявания на фронтални
зъби, при които има несъответствие в цвета между обтурация и естествени зъбни тъкани.

АДХЕЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Концепция за маргинално запечатване в адхезивната дентална медицина:  Систематичен подход за екскавация на кариозна маса при дълбоки кариозни лезии – David S. Alleman, Pascal Magne
KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивна дентална медицина, биомиметични възстановявания, екскавация на кариозна маса, индиректно пулпно покритие
РЕЗЮМЕ: Настоящата статия представя нагледно научнообосновани протоколи за диагноза и лечение на дълбоки кариозни лезии при витални зъби.
Описаните протоколи разглеждат засичането на кариозна маса с оцветители, анатомичните и хистологичните находки при тези дефекти и крайните цели при екскавацията на кариозна маса за адхезивно възстановяване. За определянето на окончателната дълбочина на кавитета може да бъде използвана и флуоресцентна лазерна технология – DIAGNOdent. Спазването на принципите за екскавация на кариозна маса до едно оптимално ниво подпомага създаването на по-добра маргинална връзка, която има отношение към преживяемостта на изработената биомиметична обтурация. Преди написването на настоящата статия авторите подробно се запознаха с публукуваните данни след 1980 г. относно кариеса, неговото диагностициране и лечението на кариозни дефекти с адхезивни възстановявания. Познаването на определени анатомични отправни точки, патогенезата и хистологията на кариозния процес, както и използването на кариес индикатор и флуоресцентна лазерна технология (DIAGNOdent) могат да ни помогнат за оптимална екскавация на кариозна маса при витални зъби без опасност от разкриване на пулпата (Quintessence Int. 2012; 43:197-208).

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Основни фотографски техники и обработване на снимки
Интраорална фотография – част IIWolfgang Bengel
KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална фотография, снимка на устата, интраорални снимки, фронтална снимка, латерална снимка, оклузална снимка

EНДОДОНТИЯ

Хоризонтална фрактура на корена с латерална луксация на коронарния фрагмент: 3-годишно проследяванеSilvina Carol Di’az, Sonia Ferreyra, James L. Gutmann, Cert Endo
KЛЮЧОВИ ДУМИ: луксационни фрактури, прогноза, коренови фрактури, оздравяване след фрактура на корена
РЕЗЮМЕ: Прогнозата на зъби, които са претърпели фрактура, зависи до голяма степен от възрастта на пациента, стадия на кореновото развитие, подвижността на фрагментите, дислокацията на коронарния сегмент, степента на сепарация на сегментите, правилното им репозициониране и вида на използваното шиниране след репозицията. В настоящата статия е представен клиничен случай на хоризонтална коренова фрактура в средната трета на горен централен резeц с допълнително усложнение от латерална луксация на коронарния фрагмент. Обърнато е специално внимание на лечението. Клинични-те и рентгенологичните промени са наблюдавани в период от 3 години. Виталитета на засегнатия зъб е запазен с цел оздравяване и евентуална реваскуларизация на сегментите, заедно със завършване на кореновото развитие на зъба. По време на проследявания период зъбът е асимптоматичен, без признаци на перирадикуларна патология. Наблюдавани са клинични симптоми като леко потъмняване на зъба с времето и слабо изявена малпозиция.

ЗЪБОТЕХНИКА

Многоцветните циркониеви плочки – основа за изцяло анатомични и блендирани конструкцииZTM Bjorn Roland
KЛЮЧОВИ ДУМИ: чиста керамика, циркониев оксид, монолитен циркониев оксид, полихроматични циркониеви ролинги, CAD, CAM, виртуален артикулатор.
РЕЗЮМЕ: Статията представя една относително нова възможност за изработване на изцяло анатомични и индивидуално блендирани конструкции чрез използването на полихроматични циркониеви ролинги. Методът е демонстриран чрез клиничен случай.