Нови възможности за лекарите в България

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 10.06.2014 г. (вторник), за подаване на заявления от лекари-специализанти и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на пълния обем от места за финансиране по проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за периода от сключване на договори по проекта до 31.12.2014 година.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Документите следва да бъдат подадени в лично в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: пл. Св. Неделя № 5, София 1000 или по пощата с обратна разписка.

Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:
Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, София 1000
Заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 – 0001 „Нови възможности за лекарите в България“.
 
Класирането ще бъде публикувано на 13.06.2014 г. (петък) на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.