Условия за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://www.infodent.bg. Седалището на фирмата е в София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, офис 4.

Обработването на лични данни се извършва винаги по начин, който е в съответствие с изискванията, определени от Общия регламент за защитата на данните (ЕС Регламент 2016/679, наричан по-нататък за краткост GDPR) и всяко друго законодателство или регламенти.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от Инфодент-БГ ООД с ЕИК: 175375200, с адрес на управление и седалище: гр. София, бул. Пейо Яворов 50-56, ет. 1, офис 4. имейл: infodent@infodent.bg , тел.: 02 963 45 43.

Лични данни, които обработваме
Инфодент-БГ ООД обработва следната информация за Вас:
– Име, презиме и фамилия;
– ЕГН (за счетоводни нужди – необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
– Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
– Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
Инфодент-БГ ООД обработва само тези данни, които са необходими за издаване на фактури, изпращане на списания и директен маркетинг.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви съобщаваме за събитията (семинари, курсове, конференции), които организираме и провеждаме, както следва:

 • периодично изпращане на съобщения по имейл за предстоящи събития;
 • осъществяване на контакт по телефона с цел организиране на участието Ви в събития;
 • регистрация на участника за съответното събитие;
 • издаване на сертификат за участие;
 • издаване на фактура.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:

 • обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас;
 • на основание легитимния интерес на Инфодент-БГ ООД за целите на директния маркетинг.

Вярваме и се надяваме, че изпращаната от нас информация за събитията, които организираме, Ви е полезна и облекчава избора Ви за най-подходящата за Вас форма да бъдете в течение с най-новита и актуална информация в областта на денталната медицина и зъботехниката.

Разкриване и предаване на лични данни
При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, Инфодент-БГ ООД може да разкрие Ваши лични данни на лица в изпълнение на законови задължения при искане на компетентни публични органи, ако има такива.

Срок за съхранение на личните Ви данни
Инфодент-БГ ООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:

 • за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора;
 • за целите на директния маркетинг – до подаване на възражение от Ваша страна чрез изпращане на имейл със съдържание „Отпиши“.

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от Инфодент-БГ ООД:

 • Право на информация. Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.
 • Право на достъп. Имате право да получите потвърждение от Инфодент-БГ ООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
 • Право на коригиране. Имате право да поискате от Инфодент-БГ ООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.
 • Право на изтриване. Имате право да поискате от Инфодент-БГ ООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи: личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на директния маркетинг чрез изпращане на имейл със съдържание „Отпиши“; бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение. Инфодент-БГ ООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: спазване на правно задължение на Инфодент-БГ ООД, което изисква обработването; установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването. Имате право да изискате от Инфодент-БГ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи: докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на Инфодент-БГ ООД да провери точността на данните; ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; ако Инфодент-БГ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Право на възражение. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.
 • Право на преносимост. Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от Инфодент-БГ ООД до Комисията за защита на личните данни.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с Инфодент-БГ ООД.

Facebooktwitterlinkedin Facebook