Biodentine™: дентин в капсула или нещо повече?

биодентинЗъбният кариес, травмата и изтриването на зъбите водят до загуба на зъбни структури и последните често биват заменяни с инертни дентални материали, които заместват изгубения обем.

Редица интервенции трябва да се предприемат когато здравето на пулпата е застрашено. Първоначално трябва да се запази виталитетът на пулпата. След това е необходимо елиминиране на инфекцията и запълване на пулпното пространство. При засегната пулпа изборът на материал трябва да се промени.
Тук са представени материали, които взаимодействат с пулпата или дентина. Интерактивните материали, използвани за дентални процедури, включват калциев хидроксид в различните му форми и напоследък се използват хидравлични калциево-силикатни цименти.

Основната характеристика на хидравличните калциево-силикатни цименти е тяхната хидравлична природа. Те могат да се използват в зони с влага, без да се влошават качествата им. Поради това са показани за ретроградно обтуриране на коренови канали и за възстановяване на коренови перфорации. Друга важна тяхна характеристика е освобождаването на калциев хидроксид като продукт на химичната реакция хидратация. Това ги прави подходящи за употреба както за пулпно капсулиране, за апексификация и апексогенеза, а отскоро и за регенеративни ендодонтски процедури. Калциевият хидроксид създава среда, в която се освобождават калциеви йони и в която антибактериалната активност е висока.

Изборът на материал е важен за постигането на успешен клиничен резултат. Съществуват редица хидравлични калциево-силикатни цименти за различните процедури, както е показано в Таблица 1. Тези материали се различават значително и е важно лекарят да разбира важността на избора на подходящ материал за всяко клинично приложение.

Настоящата статия разглежда Biodentine™ (Septodont, Saint-Maur-des-Fossѓs, Франция) и възможността за различните му клинични приложения.

ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА НА ПДФ-ФАЙЛ: ТУК