Екстракция и запазване на букалната кост без внасяне на чужди тела…

Dr. Gernot Mörig

Dr. Gernot Mörig

Екстракция и запазване на букалната кост без внасяне на чужди тела – Реална  смяна на парадигмата в денталната медицина

Tissue Master Concept по Щефан Ноймайер /Dr. Stefan Neumeyer /

В тази презентация ще се разгледат две големи теми от клинична гледна точка:

1. Хирургичното удължаване на клиничната корона е излязъл от употреба метод, тъй като особено в естетично важните зони  (запазване на папилите, цервикален гингивален контур спрямо съседните зъби и др.) се стига до твърде голяма загуба на тъкани. Чрез целенасочена екстракционна техника могат да бъдат запазени и дългосрочно възстановени с корона дори зъби, фрактурирани на нивото на костта.

2. Ако даден зъб или корен не могат повече да бъдат запазени, се предлага терапия, чрез която се предотвратява напълно колапса на вестибуларната компакта без използване на чужди тела за костозаместване. Освен това се показва, как чрез стимулиране на присъщата за организма имунна компетентност се придобива новообразувана кост, така че дори и при първично много големи дефекти (налична кост до няколко милиметра) могат да бъдат поставяни имплантати. Представя се, също така, как дори при остро възпаление с наличие на гной се постига изход от ситуацията без изписване на антибиотик и наличие на остатъчна болка или възпаление, като по-късно зоната може да бъде успешно имплантирана.

Метода по Щефан Ноймайер предлага:

  • Значително снижени разходи
  • Заздравяване без антибиотик
  • Запазване и придобиване на нова кост без внасяне на чужди тела
  • Използване на биологичната имунна компетентност на пациента

Презентацията представя подробно както научната и биологична основа на методиката, така и клинично значимите похвати за пълноценното й и успешно прилагане.  Практическите упражнения  и представянето на клинични случаи ще позволят  на курсистите да приложат наученото веднага в своята ежедневна практита.