Panos Diamantopoulos, D.Phil, Dr.Еng.

Панос ДиамантопулосД-р Панос Диамантопулос е изследовател, професор по компютърно-управлявана хирургия и медицински 3D печат с докторска дисертация по темата, която за пръв път засяга практическото интегриране на медицинско изображение с компютърно проектиране (CAD), използвано днес от компютърно направляваната хирургия.

Д-р Диамантопулос е пионер в прилагането на цифрови технологии (сканиране, проектиране, симулация, производство) за предоперативно планиране, хирургически насоки и персонализиране на имплантите. Много от неговите идеите са приети от Materialize N.V. Leuven, Белгия. Той си сътрудничи с много водещи университети, включително Съсекс, Оксфорд, UCL, Падуа, EPFL и напоследък Атина. Работи с много болници и частни практики за клинично въвеждане на „цифрови технологии“. Работил е като консултант на голям брой клинични случаи в много медицински дисциплини.

Д-р Диамантопулос е признат за „Изтъкнат изследовател“ и е допринесъл за много рецензирани научни списания, конференции, семинари и работни срещи. По време на пандемията от COVID-19 той е бил координатор на дейностите по медицински 3D печат в Гърция от името на Министерство на здравеопазването на Гърция.

Д-р Диамантопулос се е ангажирал да докаже и популяризира ползите по цифрово инженерство в медицината. В момента той е президент на Международна академия по компютърно подпомагана имплантология (CAI), първата, най-стара и уважавана научна организация по прилагането на „дигитална технология“ в денталната и лицево-челюстната клинична практика.

КЪМ СИМПОЗИУМА 17-18.11.2023 г.